Skip to main content

Musikkterapi

Musikkterapi er eit fag som studerer samanhengar mellom musikk og helse. Musikkterapeutar bruker musikk til å auka livskvalitet, betre helse og framme utvikling hos ulike brukargrupper.

Musikkterapeuten driv undervisning spesielt retta mot barn og vaksne med særskilde behov, og som treng tilrettelagde musikkaktivitetar. Musikkterapiundervisninga kan føregå individuelt eller i grupper.  

Musikkterapeutar bruker musikk og musisering på ulike måtar i arbeidet sitt. Til dømes kan dei bruka song for å stimulera språkutviklinga og kommunikasjonsevna til  barn.

I arbeidde med eldre menneske med demens brukast musikk til å styrka minnefunksjon og identitet. Til å motverka uro, betre sosial samhandling, og for å gi betra livskvalitet.

Kulturskulen har musikkterapitilbod på følgjande stader:
Orstad Læringssenter
Tu skule
Bore skule
Solsikken (Dagsenter)
Lynghagen dagsenter
Barneboligen
Sirkelen
Klepp sjukeheim 
Dagsenter - Klepp sjukeheim
Møteplassen (kultur og fritidstilbud for mennesker med ulik rusavhengighet)