Skip to main content

Behandling av personopplysningar skjer i samsvar med personvernforordningen (GDPR)
Formålet med behandlinga av personopplysningane, er å administrera og informera om tenestene vi tilbyr, og utføra gjeremål basert på ønska til brukarane. Ved besøk på nettstadene våre er du anonym. Ved besøk blir berre registrert domenenamnet til datamaskina di (IP-adresse), ikkje e-posten din adresse. Dersom du gjennom nettstadene våre ønsker at vi skal utføra nokre tenester for deg, eller å få tilgang til innhald som krev registrering, kan vi trenga visse personopplysningar. Personopplysningar du avgir til oss blir brukte for at vi skal kunna yta deg betre service og tenester, og brukast berre i tråd med det aktuelle formålet og på ein sikker måte. Personopplysningane dine vil ikkje bli nytta til marknadsføringsformål utanfor kulturskulen.

Ved oppkopling til nettstadene våre, kan vi automatisk (dvs. ikkje ved registrering) innhenta ikke-personlige data (til dømes typa nettlesar, og operativsystem som er brukt, tal besøk, gjennomsnittleg tid du er inne på nettstaden og kva sider du har sett på og domenenamn). Vi kan bruka desse data for å overvaka kor populære nettstadene våre er og for å forbetra eigenskapar eller innhald.

"Cookies - informasjonskapslar som blir lagra automatisk på datamaskina di:
Når du besøker nettstadene våre samtykker du at vi kan vi lagra data på datamaskina di i form av ein «cookie» for å kjenna igjen datamaskina neste gang du besøker oss. Viss du ikkje vil motta cookies, kan du setja opp nettlesaren din slik at den slettar alle cookies frå harddisken på datamaskina, blokkerer alle cookies eller gir ei melding før ein cookie blir lagra.

Søka elevplass:
Vi tar personvernet ditt på alvor og følgjer krava som beskrive i dei nye personvernreglane, GDPR. Når du søker plass i kulturskulen gjennom vårt fagsystem Speedadmin (drifta av Speedware i Danmark), må du godta følgjande vilkår når det gjeld personvern:

Personopplysningane i denne påmeldingen blir innsamla frivillig frå deg. Du er ikkje pliktig til å gi oss desse opplysningane, og kan på kvar tid trekka opplysningane tilbake. Viss du vel å ikkje givast oss personopplysningane dine vil konsekvensen vera at søknaden din ikkje kan behandlast. Personopplysningane vil berre bli brukte til behandling av påmelding og dessutan kommunikasjon vedrørande deltaking i, og eventuell oppkreving av etterfølgande aktivitetar. Personopplysningane til Den Registrerte blir lagra så lenge det er behov for å vareta dei ovanfor nemnde formål. Den Registrerte er kjent med at denne kan lesa meir om persondatalova og persondataforordningen på www.datatilsynet.no.

Du kan sjølv logga deg inn og sjå/redigera kva data som er oppførte om deg som føresett og om eleven. Dette er data som du sjølv oppgir ved søknad og re-registrering.

Speedware er eit seriøst selskap med strenge krav til trygging. På førespurnad kan Speedwares tryggingspolitikk-dokument, og dessutan rapport frå ekstern revisjon, blir gjord tilgjengeleg.

Offentleglova:
Det blir gjort merksam på at i samsvar med offentleglova, så er kulturskulen pålagt å gi ut ikkje personsensitive opplysningar viss nokon ber om innsyn i dette. Opplysningar som kan givast ut er namn, adresse og telefonnummer.
Dette kan du lesa meir om her: Datatilsynet